Skip to main content
DistrictCampus
CAMPUS
Call

COVID Dashboard

Welcome to the NPS COVID-19 Dashboard

To keep everyone in the community informed, NPS has developed a COVID Dashboard to provide ongoing information about new and total cases. The Dashboard will be updated every Monday. School principals will continue to send communications directly to their community whenever a case is confirmed in their building. 


 

Bienvenido al Panel de COVID-19 de NPS
Para mantener informados a todos los miembros de la comunidad, NPS ha desarrollado un Panel de COVID para proporcionar información continua sobre casos nuevos y los totales. El Panel se actualizará cada lunes. Los directores de las escuelas continuarán enviando comunicaciones directamente a su comunidad cuando que se confirme un caso en su edificio.


 

Byenveni nan tablodbò NPS COVID-19 la
NPS pran angajman pou kenbe fanmi yo enfòme sou ka COVID-19 nan distri nou an. Lè yo idantifye yon ka pozitif konfime, Depatman Sante Norwalk fè tras kontak epi avize NPS. Lekòl la oswa distri a ap avèti elèv yo oswa manm pèsonèl la ki ka te nan kontak sere avèk yon moun ki pozitif pou COVID epi yo dwe mete karantèn nan.

Pou kenbe tout moun nan kominote a enfòme, NPS te devlope yon tablodbò COVID pou bay enfòmasyon kontinyèl sou ka nouvo ak total. Dachbord la pral mete ajou chak Lendi. Direktè lekòl yo ap kontinye voye kominikasyon dirèkteman nan kominote yo chak fwa yo konfime yon ka nan bilding yo.